Informace o ochraně osobních údajů (GDPR)

Vážení účastníci festivalu,

dovolte, abychom Vás touto cestou informovali v souladu s platnými právními předpisy o tom, jak budeme nakládat s Vašimi osobními údaji, které nám sdělíte a o dalších skutečnostech, které se této oblasti týkají.

Osobní údaje, které nám při objednání vstupenek poskytnete, jsou, pokud se týká rozsahu vašeho jména, příjmení a bydliště, povinné, neboť jimi dochází k Vaší jednoznačné identifikaci, a tím i k platnému uzavření smlouvy. Tyto údaje zpracováváme za účelem plnění uzavřené smlouvy.

Osobní údaje budou zpracovávány v listinné i elektronické podobě a budou předávány subjektům při plnění či zajišťování plnění našich povinností, nebo při zajišťování ochrany práv a našich právem chráněných zájmů.

Neposkytnutí těchto údajů by mohlo zapříčinit neplatnost námi uzavírané smlouvy, a tím pádem nemožnost plnění našich povinností a případné další právní následky, které s jejich neposkytnutím spojují obecně závazné právní předpisy.

Vaše osobní údaje budou zpracovávány po celou dobu konání festivalu, po kterou tak stanoví obecně závazné právní předpisy, včetně archivačních předpisů, a to jak ty poskytované povinně, tak ty poskytované dobrovolně, příp. na základě našeho požadavku pro účely plnění námi uzavírané smlouvy.

Máte po nás právo požadovat přístup k Vašim osobním údajům, které o Vás zpracováváme (sdělení, které údaje zpracováváme, účely zpracování, komu jsou údaje zpřístupňovány, plánovanou dobu uložení, sdělení o rozsahu Vašich práv, příp. další skutečnosti), požadovat jejich opravu (pokud jsou nesprávné) a výmaz (pokud pominul důvod jejich zpracování), máte právo žádat omezení zpracování (např. je-li pochybnost o oprávněnosti zpracování). Můžete vznést námitku proti zpracovávání Vašich osobních údajů.

Pokud budete mít za to, že nejsou Vaše osobní údaje zpracovávány v souladu s právními předpisy, máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Informujeme také o tom, že v průběhu akce dochází k fotografování a případně i natáčení videí, za účelem dokumentování jejich průběhu, přičemž tyto fotografie jsou dále zveřejňovány na webu našeho festivalu a na našem facebookovém profilu, twitteru a dalších sociálních sítí. Jedná se o běžné dokumentování akcí, kdy toto je možné provádět, mmj. i na základě tohoto upozornění, bez Vašeho výslovného souhlasu. Pokud byste chtěli vyloučit výše uvedené nakládání s takto pořízenými fotografiemi a videi ve vztahu k Vaší osobě, prosím, informujte nás. Pokud byste i kdykoliv následně zjistili, že byla zveřejněna Vaše fotografie způsobem, který Vám nevyhovuje, informujte nás a my učiníme vhodná opatření v souladu s Vaším přáním.

Pokud nám po uskutečnění festivalu vyplníte dotazník spokojenosti, pak osobní údaje, které nám v něm případně nově poskytnete za účelem zpětné vazby, budou použity výlučně pro účely zpětné vazby a dalšího vylepšení, pokud nebudete předem informováni jinak nebo ke zpracování pro jiný účel nevyslovíte souhlas.

V případě, že byste požadovali k dané oblasti další informace, potřebovali vysvětlení a podobě, velmi rádi Vám odpovíme, příp. zajistíme, aby na Vaše potřeby bylo reagováno.

Můžete se na nás obracet na e-mail: fujoshi.fudanshi.festival@gmail.com.

Vaši organizátoři